Kategórie Info Kontakt Login Košík
0

Obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽ E-SHOPU:

Nábytek Harmonia s.r.o.
třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín
IČ: 03150691DIČ: CZ03150691

Tel. č.: +420 727 897 211 (Po-Pá od 7:30 do 16:00 hod)
E-mail: eshop@nabytek-harmonia.cz

IBAN: CZ60 2010 0000 0027 0124 5309
SWIFT: FIOBCZPP

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

►1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") zhora menovaného predávajúceho (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci"), vrátane internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke https://www.nabytok-harmonia.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

►1.2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

►1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

►1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

►1.5. Ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom predávajúceho zoznámil a že s nimi bez výhrad súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

►2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

►2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

►2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

►2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

►2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy.

►2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

►3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

►3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

►3.3. Fotografia tovar má iba ilustratívny charakter.

►3.4. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s platbou, s balením a dodaním tovaru.

►3.5. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.5.1. Objednávanie tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.5.2. Spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.5.3. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

►3.6. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

►3.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

►3.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

►3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

►4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. V hotovosti na predajni predávajúceho, kde bude tovar pripravený na vyzdvihnutie.

4.1.2. V hotovosti na dobierku (dobierka je možná iba pri dodávke na území ČR a SR) v mieste určenom kupujúcim v objednávke, za platbu týmto spôsobom sú účtované kupujúcemu náklady primerané nákladom predávajúceho spojené s dobierkou podľa výberu spôsobu dopravy a spôsobu platby v objednávke.

4.1.3. Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví (ďalej len "účet predávajúceho"): pri platbe týmto spôsobom sú účtované kupujúcemu náklady primerané nákladom predávajúceho spojené s dodaním tovaru podľa výberu spôsobu dopravy a spôsobu platby v objednávke.

4.1.4. Platobnou kartou online: pri platbe týmto spôsobom sú účtované kupujúcemu náklady primerané nákladom predávajúceho spojené s dodaním tovaru podľa výberu spôsobu dopravy a spôsobu platby v objednávke.

►4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

►4.3. Predávajúci spravidla nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred. Kupujúci si však vyhradzuje: požadovať úhradu primeranej zálohy v prípade, že objednaný tovar:

4.3.1. Je zhotovené či upravované na zákazku.

4.3.2. Nie je v okamihu objednávky skladom. Produkt nie je označený príznakom "skladom".

4.3.3. Ide o väčšie ako obvyklé množstvo jedného druhu tovaru.

►4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

►4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

►4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

►4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

►4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho spoločne s dodávkou tovaru.

►4.9. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom po jej uplynutí predať.

►4.10. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutné výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

 

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

►5.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

►5.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

►5.3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci vždy povinný skontrolovať:

5.3.1. Neporušenosť obalov tovaru a kompletnosť dodávky.

5.3.2. V prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, alebo konštatovanie stavu tovaru, ktorý je v rozpore so zhora uvedeným, sa kupujúci zaväzuje zásielku od prepravcu neprevziať a ihneď po takom neprevzatia a jeho dôvodoch informovať predávajúceho.

►5.4. Do jedného dňa od prevzatia tovaru je kupujúci vždy povinný skontrolovať:

5.4.1. Neporušenosť obalov tovaru.

5.4.2. Stav tovaru (najmä jeho sklenené a ďalšie krehké prvky) a v prípade akýchkoľvek zjavných vád toto v uvedenej lehote oznámiť predávajúcemu.

►5.5. Pokiaľ kupujúci, ktorý tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, potom platí, že objektívna zodpovednosť predávajúceho za omeškanie je vylúčená v prípade vyššej moci, do ktorej sa zahŕňa aj prevádzkové odstávka na strane predávajúceho, poveternostné vplyvy , technické problémy prepravy či nesplnenie povinnosti subdodávateľa predávajúceho.

►5.6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

►6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť:

6.1.1. Od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

6.1.2. Od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze,

6.1.3. Od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

6.1.4. Od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (najmä matrace a obdobné tovar).

►6.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 6.a) či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich ( 14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho eshop@nabytek-harmonia.cz.

►6.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.b) obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

►6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.b) obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar odoslal.

►6.5. Pre vrátenie platieb bude použitý rovnaký platobný prostriedok, ktorý kupujúci použil pre pôvodnej transakcii, ak sa nedohodnú strany inak. V prípade platby v hotovosti budú zaplatené finančné prostriedky kupujúcemu vrátené poštovou poukážkou. Platbu v hotovosti možno vykonať na pobočke predávajúceho na adrese Nábytek Harmonia s.r.o., třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín v pracovné dni od 9-17: 00 hodín), kupujúci na túto skutočnosť však musí predávajúceho upozorniť vopred najmenej 1 pracovný deň. Strany sa tiež ďalej môžu dohodnúť na iný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov.

►6.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

►6.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

►6.8. Predávajúci spoločne s kúpnou cenou vráti kupujúcemu aj dopravné za dopravu tovaru kupujúcemu, a to vo výške najlacnejšieho druhu dopravy uvedeného na eshope predávajúceho ku dňu objednávky. Náklady na dopravu tovaru späť predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy si kupujúci hradí sám a nie je oprávnený požadovať ich vrátenie od predávajúceho.

►6.9. Pre zaslanie odstúpenia alebo predmetného tovar po odstúpení môže kupujúci využiť aj adresu Nábytek Harmonia s.r.o., třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín, ČR.

►6.10. V prípade, že kupujúci tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, žiadne z ustanovení tohto článku sa nepoužijú.

►6.11. Vo všetkých prípadoch odstúpenia podľa odstavca 6.9 ďalej kupujúci výslovne berie na vedomie, že platby za montáž či výnos nie sú súčasťou dopravného a nebudú zákazníkovej vrátené.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

►7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

►7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

►7.3. Ustanovenia uvedené v tomto článku sa nepoužijú pri tovare najmä keď:

7.3.1. vada bola na veci v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,

7.3.2. vada je zjavná a teda platí, že zákazník takýto tovar aj s vadou schválil,

7.3.3. vada je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,

7.3.4. vada vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyvu predávajúceho,

7.3.5. kupujúci poruší ochranné pečate alebo nálepky na reklamovanom tovare,

7.3.6. tovar bol mechanicky poškodený a nejedná sa teda o vadu tovaru,

7.3.7. sa jedná o bežné opotrebovanie tovaru, spôsobené jeho užívaním, nie o vadu,

7.3.8. úžitkovej i estetické hodnoty tovaru boli nedbalým spôsobom užívanie tovaru predčasne vyčerpané,

7.3.9. vada bola spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou alebo zásahom kupujúceho,

7.3.10. kupujúci tovar reklamoval po uplynutí zákonnej lehoty na uplatnenie chýb (tj. po dvoch rokoch od prevzatia).

►7.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný riadiť sa pri užívaní a montáži tovaru Všeobecnými pravidlami používanie nábytku, ktoré budú odoslaná na email kupujúceho v deň rázvoru tovaru.

►7.5. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

►7.6. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

►7.7. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

►7.8. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

►7.9. Kupujúci môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru možno lehotu na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z chýb u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci alebo výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.

►7.10. Kupujúci je povinný svoje práva z chybného plnenia uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovar je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.

►7.11. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nový termín na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.

►7.12. Lehotu na uplatnenie práv z chýb nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líšia s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

►7.13. V prípade, že kupujúci tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, ustanovenia celého tohto článku sa neuplatňuje a platí zákonná úprava. Zmluvná záruka na tovar sa v takomto prípade s kupujúcim nesjednává.

►7.14. Pre zaslanie odstúpenia alebo predmetného tovar po odstúpení môže kupujúci využiť aj adresu Nábytek Harmonia s.r.o., třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín, Česká republika.

 

8. UPLATNENIE CHYBY

►8.1. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v jeho závode na adrese Nábytek Harmonia s.r.o., třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín, Česká republika, ale nie v jeho sídle.

►8.2. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje deň, kedy dôjde k prejavu vôle spotrebiteľa uplatniť reklamáciu predávajúcemu napr. emailom, telefonickým hovorom, osobne v prevádzke predávajúceho alebo poštovou zásielkou. Pre posúdenie vady je však vyžadované doručenie reklamovaného tovaru do prevádzky predávajúceho. V niektorých prípadoch môže postačovať zaslanie emailu s detailnými fotografiami závady na reklamovanom tovare, o čom predávajúci upovedomí kupujúceho po prijatí reklamácie.

►8.3. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Reklamáciu je možné takisto uplatniť u osoby, ktorá je na to určená v potvrdení, ktoré predávajúci kupujúcemu vydal, na účtenke alebo v záručnom liste, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližšom.

►8.4. Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom.

►8.5. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

►8.6. Pokiaľ by uplatnenie práva z vád malo spotrebiteľovi činiť značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom či sa jedná o tovar, ktorý je zabudované či súčasťou nehnuteľnosti, posúdi predávajúci vadu po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

►8.7. V prípade, že kupujúci tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, ustanovenia celého tohto článku sa nepoužijú.

 

9. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

►9.1. Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkané vady, spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

►9.2. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne ​​potvrdiť.

►9.3. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenie nie je možné uskutočniť.

►9.4. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, keď mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovaru svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

►9.5. Pokiaľ kupujúci koná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s predmetom svojho podnikania alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, potom sa ustanovenia čl. 7, 8 a 9 obchodných podmienok neuplatnia. Zmluvná záruka na tovar sa v takomto prípade s kupujúcim nesjednává.

►9.6. V prípade, že kupujúci tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, ustanovenia celého tohto článku sa nepoužijú.

 

10. ZMLUVNÁ ZÁRUKA ZA KVALITU

►10.1. Poskytol Ak predávajúci nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia (záručný list) alebo zmluva neurčuje niečo iné.

 

11. NÁKLADY REKLAMÁCIE A RIEŠENIE SPOROV

►11.1. Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.

►11.2. V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže sa kupujúci, alebo po dohode s predávajúcim obe strany, obrátiť na súdneho znalca z odboru a vyžiadať si spracovanie nezávislého odborného posúdenia vady.

►11.3. Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci obracať na existujúce systémy mimosúdnych riešení spotrebiteľských sporov, prípadne na príslušný súd. V takom prípade Kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájde predávajúci na webe českej obchodnej inšpekcie: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

►11.4. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy uvedenej v záhlaví. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

►11.5. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

►11.6. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

►11.7. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

►11.8. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

12. ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA TRŽIEB

►12.1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

13. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

►13.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

►13.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

►13.3. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

►13.4. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

►13.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

 

14. ZMLUVNÉ OBMEDZENIA NÁHRADY ŠKODY

►14.1. Pokiaľ kupujúci koná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s predmetom svojho podnikania, potom je nárok na náhradu škody, ktorá by prípadne mohla z tejto zmluvy kupujúcemu vzniknúť, limitovaný predávajúcim v zmysle ust. § 386 Obchodného zákonníka v platnom znení na výšku kúpnej ceny zakúpeného tovaru.

 

15. ZMLUVNÉ POKUTA

►15.1. Dojednanie tohto článku sa vzťahujú len na prípady, keď kupujúci koná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s predmetom svojho podnikania alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

►15.2. Pre prípad omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny sa zjednáva zmluvná pokuta vo výške 1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu v tejto výške považujú obe zmluvné strany za primeranú okolnostiam.

►15.3. Pre prípad omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru sa zjednáva zmluvná pokuta vo výške 1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu v tejto výške považujú obe zmluvné strany za primeranú okolnostiam.

►15.4. Pre uvedené zmluvné pokuty platí, že zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť porušiteľa k náhrade škody, ktorú je porušovateľ povinný uhradiť vedľa zmluvné pokuty, a to v plnej výške.

►15.5. Uplatnenie zmluvnej pokuty za porušenie zmluvnej povinnosti takisto nevylučuje právo odstúpiť od zmluvy.

►15.6. Akákoľvek platba prijatá jednou zo zmluvných strán sa najskôr použije na zaplatenie všetkých sankčných platieb, najmä zmluvnej pokuty, pričom poradie takto platených sankčných platieb sa riadi dátumom ich vzniku (sankčné platba so skorším dátumom vzniku má prednosť).

►15.7. Zmluvná pokuta je splatná do siedmich dní od doručenia jej vyúčtovania kupujúcemu.

 

16. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

►16.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

►16.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a číslo bankového účtu (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

►16.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

►16.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

►16.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

►16.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

►16.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

►16.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

►16.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

►16.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

17. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

►17.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, SMS správ na telefónne číslo kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

►17.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

►17.3.

Vážení zákazníci,

"Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. "

 

18. POSTÚPENIE A ZAPOČÍTANIE POHĹADÁVOK

►18.1. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho postúpiť ani zastaviť akúkoľvek pohľadávku voči predávajúcemu vzniknutú na základe tejto zmluvy tretej osobe.

►18.2. Kupujúci nie je oprávnený vykonať započítanie svojej pohľadávky voči predávajúcemu s pohľadávkou predávajúceho voči kupujúcemu.

►18.3. V prípade, že kupujúci tovar nekupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, ustanovenia celého tohto článku sa neuplatňuje.

 

19. UKONČENIE ZMLUVY

►19.1. Kúpnu zmluvu možno ukončiť iba splnením, dohodou strán alebo odstúpením od zmluvy.

►19.2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie od zmluvy, považujú zmluvné strany najmä tieto porušenia povinnosti kupujúceho, v prípade, že kupujúci koná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s predmetom svojho podnikania alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania:

19.2.1. Akékoľvek omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru.

19.2.2. Akékoľvek omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny.

 

20. DORUČOVANIE

►20.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne; a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

►20.2. Správa je doručená:

20.2.1. V prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia, ak je toto prijatie potvrdené elektronicky odosielateľovi adresátom.

20.2.2. V prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb platí, že správa je doručená najneskôr tretím pracovným dňom po odoslaní, a to vrátane odmietnutia prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať.

20.2.3. Prostredníctvom SMS, okamihom dodanie potvrdenie o prijatí správy adresáta na telefón odosielateľa

►20.3. Predávajúci je ďalej nad rámec hore uvedeného výslovne oprávnený vykonávať úkony súvisiace s právami a povinnosťami z kúpnej zmluvy prostredníctvom hlasového telefónneho hovoru s kupujúcim, pokiaľ s tým kupujúci v prípade každého z nich, výslovne súhlasí.

 

21. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

►21.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

►21.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

►21.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a je prístupná prostredníctvom používateľského účtu.

►21.4. Prílohu č. 1 obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

►21.5. Kontaktné údaje predávajúceho sú údaje uvedené v záhlaví týchto obchodných podmienok.


instagram
Aby sme Vám mohli v tomto eshope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním . Pre viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní navštívte článok Pravidlá ochrany osobných údajov