Kategórie Info Kontakt Login Košík
0

Pravidlá ochrany osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA

►1.1. Zodpovedným a zároveň správcom Vašich osobných údajov je Nábytok Harmonia sro, so sídlom na adrese Vavrečkova 7029, 760 01 Zlín, identifikačné číslo: 031 50 691, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 83794 (ďalej len "Správca "alebo" Spoločnosť ").

►1.2. Všetky údaje, ktoré Správca zhromaždí, sú a budú uložené na území patriaceho do Európskeho hospodárskeho priestoru.

►1.3. Kontaktné údaje Správca sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Vavrečkova 7029, 760 01 Zlín, adresa elektronickej pošty eshop@nabytek-harmonia.cz.

 

2. OSOBNÉ ÚDAJE

►2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné v súvislosti uzavretím zmluvy, resp. dokončením objednávky. Medzi tieto údaje patria najmä meno, priezvisko, adresa, platobné údaje, telefón a e-mail. V prípade, že má zákazník vytvorený aj zákaznícky účet, je možné, že dochádza k spracovaniu aj ďalších údajov, ktoré boli zákazníkom poskytnuté dobrovoľne.

►2.2. Za osobné údaje sa považujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

►2.3. E-mail slúži aj ako identifikačný údaj pre prihlásenie zákazníka do jeho účtu. Zároveň sa, mimo iného, ​​využíva aj ako miesto pre doručenie potvrdenia objednávky a ďalších potrebných informácií.

 

3. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

►3.1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutný pre plnenie zmluvy medzi Vami a našu Spoločnosťou alebo na vykonanie opatrení Správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie").

►3.2. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE: V prípade, že aktuálne ste zákazníkom Spoločnosti (napríklad ak ste urobili nákup alebo zaslali nám objednávku), môže Spoločnosť použiť Vami poskytnuté údaje (na účely oprávnených záujmov), k zasielaniu marketingových oznámení o podobných produktoch či službách Spoločnosti, ak sa z odberu newsletterov neodhlásite. V ostatných prípadoch Vás Spoločnosť žiada o súhlas so zasielaním marketingových oznámení o produktoch Spoločnosti a o službách, akciách a propagačných kampaniach Spoločnosti.

Odvolanie takého súhlasu, resp. odhlásenie zasielanie tzv. newsletterov môžete vykonať kedykoľvek, za použitia internetového odkazu, ktorý je dostupný v každom newsletteru alebo prostredníctvom správy zaslanej na adresu eshop@nabytek-harmonia.cz.

 

4. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

►4.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je najmä plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom či prevedenie opatrení Správcom pred uzatvorením takejto zmluvy. Medzi ďalšie dôvody, prečo Správca spracúva Vaše osobné údaje je, možnosť spravovať Vaše užívateľské účty k službám, umožnenie poskytovať služby, o ktoré ste prejavili záujem, a ďalej z dôvodu zaistenia a zvyšovania bezpečnosti.

►4.2. Vaše údaje ďalej spracovávame na účely:

  • zlepšovanie kvality služieb, vývoja nových produktov a služieb
  • vykonávania analýz a štatistických meraní
  • analýzy Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim individuálnym potrebám
  • získanie výhry v spotrebiteľských súťažiach
  • zasielanie marketingových oznámení

►4.3. Zo strany našu Spoločnosti nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

5. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

►5.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov, ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov Vami odvolaný.

►5.2. Po uplynutí uvedenej doby sú ukladané na vhodný čas iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bola registrácia ukončená či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

 

6. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

►6.1. V prípade nutnosti odovzdania za účelom plnenia zmluvy, je v určitých prípadoch potrebné spolupracovať aj s inými spoločnosťami, ktoré plnia úlohy pre správcu. Spoločnosť si starostlivo vyberá svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zveruje a ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Najmä sa jedná o prepravné spoločnosti, s ktorými má správca zmluvný obchodný vzťah.

►6.2. V prípade nutnosti odovzdania za účelom realizácie platby, sú platobné údaje zasielané finančnej inštitúcii alebo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb.

►6.3. Na účely zasielania reklamných oznámení a reklamných materiálov, môžu byť niektoré Vaše údaje odovzdané externému poskytovateľovi služieb v súvislosti s cielenou reklamou.

►6.4. Na účely analýzy a vyhodnocovania štatistických údajov na našich webových stránkach, analytické, anketové a CRM nástroje, primárne s cieľom zlepšovania kvality poskytovaných služieb.

 

7. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

►7.1. Máte právo požadovať od Správca prístup k Vašim osobným údajom a informácie, aké údaje o vás spracováva. Ďalej máte právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

►7.2. V prípade podozrenia z narušenia ochrany osobného a súkromného života, ktorá by mala byť zapríčinená spracovaním osobných údajov, máte právo požadovať adekvátne vysvetlenie. Dotknutá osoba má nárok kedykoľvek sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

►7.3. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

►7.4. Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V prípade, že tak urobíte, Vaše údaje budú vymazané. Upozorňujeme, že vymazanie sa netýka osobných údajov, ktoré Správca potrebuje pre splnenie povinností udelených mu zákonom, alebo na ochranu svojich oprávnených záujmov.

 

8. COOKIES

►8.1. Správca používa v rámci svojich webových stránok tzv. Cookies. Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. V prípade, že sa vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uložený textový súbor, teda cookie, späť a server získa znovu informácie, ktoré si u Vás predtým uložil. Správca používa cookies hlavne z dôvodu, aby mohol poskytovať čo najkvalitnejšie služby podľa individuálnych potrieb zákazníka.

►8.2. Cookie v žiadnom prípade nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z vášho pevného disku, neprezradí mu emailovú adresu ani žiadne iné informácie o používateľovi prehliadača.

 

Aké súbory cookies používame?

Správca využíva krátkodobé a dlhodobé typy súborov. Krátkodobé zostávajú vo vašom počítači iba dovtedy, než zavrite okno prehliadača. Dlhodobé zostávajú vo vašom počítači dlhšie, alebo kým je neodstránite (doba závisí na nastavení samotné cookies a na nastavenie vášho prehliadača).

Používateľné cookies podľa ich funkcií

  • Analytické: pomáhajú zobrazovat návštevnosť a pochopiť zákaznícke potreby
  • Trackingové: využívajú sa pre rozbor správania zákazníka na stránkach Spoločnosti a k ​​následnému prispôsobenie nákupného procesu podľa týchto informácií
  • Remarketingové: vďaka nim možno lepšie spoznať svojho zákazníka a upraviť reklamy aj zobrazovanie kategórií produktov podľa jeho záujmov
  • Konverzný: nimi je zisťovaná výkonnosť jednotlivých predajných kanálov
  • Esenciálne: sú dôležité pre celkové fungovanie webu

Súhlas s použitím cookies je dobrovoľný a v prípade jeho neudelenia nie je webová stránka správcu žiadnym spôsobom obmedzená.

 

9. BEZPEČNOSŤ

►9.1. Správca považuje bezpečnosť osobných údajov zákazníkov za jednu zo svojich priorít, pričom bezpečnosť zabezpečuje za použitia technických a organizačných opatrení. Všetky údaje, ktoré zákazník Správcovia poskytne, sú spracované automaticky zabezpečeným elektronickým systémom.

►9.2. Ku všetkým osobným údajom a s nimi spojeným databázam je obmedzený prístup. Prístup je umožnený len oprávneným osobám, ktoré absolvovali školenie v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečnosti dát. Tieto osoby sú rovnako viazané povinnosťou mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií.

 

10. KONTAKTY

►9.2. Pre získanie informácií, týkajúcich sa bezpečnosti ochrany osobných údajov, postupu ich užívanie a využitie práv dotknutej osobných údajov, môžete Správca kontaktovať na adrese eshop@nabytek-harmonia.cz.


Upozornenie

ZĽAVA 5% na váš nákup. Stačí vyplniť krátky dotazník v chatboxe (v pravom dolnom rohu obrazovky) pred dokončením objednávky a zľava bude vaša :-) Platí do 30.6.2022.


Zatvoriť