Kategórie Info Kontakt Login Košík
0

Reklamácie

PREVÁDZKOVATEĽ E-SHOPU:

Nábytek Harmonia s.r.o.
třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín
IČ: 03150691, DIČ: CZ03150691

Číslo účtu: 2701245309 / 2010 (Fio banka)

Údaje pre platby zo zahraničia (zo Slovenska):

IBAN: CZ60 2010 0000 0027 0124 5309
SWIFT: FIOBCZPP

 

ADRESA PRE ZASIELANIE REKLAMÁCIÍ:

Nábytek Harmonia s.r.o.
třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín

Tel. č.: +420 778 496 752  (Po-Pá od 7:30 do 16:00 hod)
E-mail: reklamace@nabytek-harmonia.cz

 

ČO ROBIŤ PRI REKLAMÁCII?

Hoci predávame len kvalitný tovar od renomovaných výrobcov, môže sa stať, že sa na výrobku objaví závada. V takomto prípade prosím postupujte podľa tohto návodu:

Na adresu reklamace@nabytek-harmonia.cz pošlite email s uvedením čísla objednávky alebo faktúry, celého mena kupujúceho a podrobného popisu závady s identifikáciou reklamovaného dielu podľa montážneho návodu. Pre urýchlenie reklamačného konania veľmi odporúčame doplniť aj fotodokumentáciu zistené závady. Na vybavenie reklamácie vo väčšine prípadov zaslaná fotodokumentácie postačuje, a preto nie je potrebné reklamovaný tovar nikam zasielať. Následne Vám emailom doručíme vyplnený reklamačný protokol ku kontrole a odsúhlasení správnosti údajov. Reklamovať zakúpený tovar môžete tiež osobne na našej predajni alebo písomne ​​na zhora uvedenú adresu. V prípade nutnosti reklamovaný tovar doručiť na našu adresu si zvoz zabezpečujeme sami, takže na vás bude len odovzdaní zásielky prepravcovi alebo nášmu vodičovi podľa inštrukcií, ktoré vám oznámime telefonicky alebo emailom. Pre viac informácií volajte na tel. +420 778 946 752.

https://www.nabytek-harmonia.cz/db/wysiwyg/File/reklamacni_protokol.pdf

https://www.nabytek-harmonia.cz/db/wysiwyg/File/Reklamacni_protokol (2).docx

Poškodenie balíku

Pokiaľ Vám prepravca dodá zakúpený nábytok, tak odporúčame ihneď pri prevzatí skontrolovať stav balíkov, ktoré preberáte. Ak balíky nesú drobné poškodenia tak prepravcovi napíšte do dokumentácie "Prevzaté s výhradou". Potom odporúčame starostlivo skontrolovať obsah balíkov a prípadné poškodenie dielov naprosím napíšte mailom

Ak je na balíkoch viditeľné poškodenia aj vnútorných dielov, tak odporúčame odmietnuť prevzatie a vrátiť balíky prepravcovi.

Poškodenie balíku

Obal sa zdal v poriadku, ale vo vnútri je poškodený diel? Nábytok nemontujte, ale zašlite nám v maile fotografie dielu, fotografie vonkajšieho obalu tohto dielu a označenie tohto dielu podľa montážneho návodu. Potom Vám zabezpečíme dodanie nového dielu výmenou za poškodený.

Chýbajúci diel

Zahájili ste montáž, ale niektorý z dielov ste v balíkoch nenašli? Zašlite nám do mailu označenie tohto dielu a tiež fotku štítku na krabici, v ktorej ste nábytok dostali. Potom Vám zabezpečíme dodanie tohto dielu.

Zamenený diel

Bol Vám niektorý z dielov dodaný naviac, a naopak iný chýba? Zašlite nám do mailu označenie oboch dielov, fotografiu rovnakých dielov vedľa seba a tiež fotografiu štítku na balíku. Potom Vám zabezpečíme dodanie správneho dielu.

Chybná farba

Dorazil Vám niektorý alebo viac dielov v inej farbe, než akú ste objednali? Nábytok nemontujte a zašlite nám v maile označení týchto dielov, ich fotografiu a tiež fotografie štítkov na balíkoch, v ktorých Vám nábytok dorazil. Potom Vám zabezpečíme výmenu za diely v správnej farbe.

Zle vyrobený diel

Má niektorý z dielov chybné rozmery alebo na ňom chýbajú niektoré predvŕtané otvory? Zašlite nám mailom fotografie tohto dielu spolu s jeho označením podľa montážneho návodu. Potom Vám zabezpečíme dodanie dielu so správnymi vlastnosťami

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

►1.2. Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len "reklamácia") musí byť vždy uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

►1.3. Záležitosti týmto reklamačný poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

►1.4. Predávajúci zoznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho odovzdá v textovej podobe.

►1.5. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení k 1. 1. 2014.

 

2. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

►2.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

►2.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

►2.3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci vždy povinný skontrolovať

neporušenosť obalov tovaru a kompletnosť dodávky

a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, alebo konštatovanie stavu tovaru, ktorý je v rozpore so zhora uvedeným, sa kupujúci zaväzuje zásielku od prepravcu neprevziať a ihneď po takom neprevzatia a jeho dôvodoch informovať predávajúceho.

►2.4. Do jedného dňa od prevzatia tovaru je kupujúci vždy povinný skontrolovať

neporušenosť obalov tovaru

stav tovaru (najmä jeho sklenené a ďalšie krehké prvky) a v prípade akýchkoľvek zjavných vád toto v uvedenej lehote oznámiť predávajúcemu

►2.5. Pokiaľ kupujúci, ktorý tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, potom platí, že objektívna zodpovednosť predávajúceho za omeškanie je vylúčená v prípade vyššej moci, do ktorej sa zahŕňa aj prevádzkové odstávka na strane predávajúceho, poveternostné vplyvy , technické problémy prepravy či nesplnenie povinnosti subdodávateľa predávajúceho.

►2.6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

►3.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

►3.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

3.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

3.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

3.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

3.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

3.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

►3.3. Ustanovenia uvedené v tomto článku sa nepoužijú pri tovare najmä keď:

3.3.1. vada bola na veci v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,

3.3.2. vada je zjavná a teda platí, že zákazník takýto tovar aj s vadou schválil,

 

3.3.3. vada je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,

3.3.4. vada vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyvu predávajúceho,

3.3.5. kupujúci poruší ochranné pečate alebo nálepky na reklamovanom tovare,

3.3.6. tovar bol mechanicky poškodený a nejedná sa teda o vadu tovaru,

3.3.7. sa jedná o bežné opotrebovanie tovaru, spôsobené jeho užívaním, nie o vadu,

3.3.8. úžitkovej i estetické hodnoty tovaru boli nedbalým spôsobom užívanie tovaru predčasne vyčerpané,

3.3.9. vada vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyv predávajúceho

3.3.10. kupujúci tovar reklamoval po uplynutí zákonnej lehoty na uplatnenie chýb (tj. po dvoch rokoch od prevzatia)

►3.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný riadiť sa pri užívaní a montáži tovaru Všeobecnými pravidlami používanie nábytku, ktoré sú prílohou č. 2 tejto zmluvy

►3.5. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

►3.6. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

►3.7. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

►3.8. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

►3.9. Kupujúci môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru možno lehotu na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z chýb u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci alebo výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.

►3.10. Kupujúci je povinný svoje práva z chybného plnenia uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovar je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.

►3.11. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nový termín na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.

►3.12. Lehotu na uplatnenie práv z chýb nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líšia s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

►3.13. V prípade, že kupujúci tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, ustanovenia celého tohto článku sa nepouži a platí zákonná úprava. Zmluvná záruka na tovar sa v takomto prípade s kupujúcim nesjednává.

►3.14. Pre zaslanie odstúpenia alebo predmetného tovar po odstúpení môže kupujúci využiť aj adresu Nábytek Harmonia s.r.o., třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín.

 

4. UPLATNĚNIE REKLAMÁCIE

►4.1. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, v jeho provzovně alebo na emailovú adresu reklamace@nabytek-harmonia.cz.

►4.2. Odporúčame reklamovaný tovar neodosielať na adresu predávajúceho, ale zaslať iba email s údajmi o kúpe, pozri časť 4.5. tohto odseku, popisom závady a fotodokumentáciou závady. V prípade nutnosti reklamovaný tovar doručiť na adresu prodávacíjcího si zvoz zabezpečuje predávajúci sám.

►4.3. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar alebo email s údajmi pozri predchádzajúci bod 4.2.

►4.4. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Reklamáciu je možné takisto uplatniť u osoby, ktorá je na to určená v potvrdení, ktoré predávajúci kupujúcemu vydal, na účtenke alebo v záručnom liste, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližšom.

►4.5. Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom.

►4.6. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

►4.7. Pokiaľ by uplatnenie práva z vád malo spotrebiteľovi činiť značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom či sa jedná o tovar, ktorý je zabudované či súčasťou nehnuteľnosti, posúdi predávajúci vadu po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

 

5. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

►5.1. Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkané vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Podmienkou pre beh týchto lehôt však je, že spotrebiteľ na vybavenie reklamácie poskytol predávajúcemu požadovanú potrebnú súčinnosť, teda najmä, že umožnil predávajúcemu preskúmať reklamovaný výrobok.

►5.2. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne ​​potvrdiť.

►5.3. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenie nie je možné uskutočniť.

►5.4. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, keď mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovaru svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

►5.5. V prípade, že kupujúci tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, bude reklamácia vybavená do 180 dní od jej uplatnenia.

 

6. ZMLUVNÁ ZÁRUKA ZA KVALITU

►6.1. Poskytol Ak predávajúci nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia (záručný list) alebo zmluva neurčuje niečo iné.

 

7. NÁKLADY REKLAMÁCIE A RIEŠENIE SPOROV

►7.1. Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva

►7.2. V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže sa kupujúci, alebo po dohode s predávajúcim obe strany, obrátiť na súdneho znalca z odboru a vyžiadať si spracovanie nezávislého odborného posúdenia vady.

►7.3. Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci obracať na existujúce systémy mimosúdnych riešení spotrebiteľských sporov, prípadne na príslušný súd.

►7.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA NA TOVAR ZAKÚPENÉ DO 31. 12. 2013

►8.1. Ustanovenia tohto článku platia len pre tovar zakúpený do 31. 12. 2013, nie pre tovar zakúpený od 1. 1. 2014.

►8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

►8.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

►8.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka), ktorá činí 24 mesiacov.

►8.5. Záručnej doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

►8.6. Pri uplatnení záruky má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom:

8.6.1. ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,

8.6.2. ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,

8.6.3. ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,

8.6.4. ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

►8.7. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol informovaný o vybavení reklamácie, sa do záručnej doby nepočíta

►8.8. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

►8.9. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

►9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

►9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a číslo bankového účtu (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

►9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

►9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

►9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

►9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

►9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

►9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

►9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

►9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

►10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, SMS správ na telefónne číslo kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

►10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. Kupujúci je oprávnený svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11. DORUČOVANIE

►11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou a reklamácií musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne; a to elektronickou poštou, prostredníctvom sms, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa).

►11.2. Kupujúcemu je doručovaný na adresu (príp. Email) uvedenú predávajúcim v reklamačnom protokole. Kupujúci berie na vedomie, že zodpovedá za jej správnosť a že predávajúci nie je oprávnený ani povinný zisťovať iné miesto jeho pobytu ako je adresa, ktorú kupujúci uvádza.

►11.3. Správa je doručená:

11.3.1. v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia, ak je toto prijatie potvrdené elektronicky odosielateľovi adresátom

11.3.2. v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tretím dňom po odoslaní, a to vrátane odmietnutia prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať.

11.3.3. prostredníctvom sms, okamihom dodanie potvrdenie o prijatí telefónu adresáta na telefón odosielateľa

►11.4. Predávajúci je ďalej nad rámec hore uvedeného výslovne oprávnený vykonávať úkony súvisiace s právami a povinnosťami z kúpnej zmluvy prostredníctvom hlasového telefónneho hovoru s kupujúcim, pokiaľ s tým kupujúci v prípade každého z nich, výslovne súhlasí.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

►12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

►12.2. Ak je niektoré ustanovenie uvedeného neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky reklamačného poriadku vyžadujú písomnú formu.

►12.3. Kontaktné údaje predávajúceho sú údaje uvedené v záhlaví.


instagram
Aby sme Vám mohli v tomto eshope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním . Pre viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní navštívte článok Pravidlá ochrany osobných údajov